Lấy Chồng Chung

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa, nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần, có cũng không…
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, (1)
Cầm bằng làm mướn, mướn không công. (2)
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong. (3)

Chú thích:
(1) Có bản chép là “hẩm”.
(2) Tức kể như đi ở đợ cho người ta mà không có tiền công.
(3) Tức nói biết thế này thì không thèm đi lấy chồng nữa.