Chùa Hương

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

(1) Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc, (2)
Kẻ lạ bầu Tiên (3) mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo (4) cúi lom khom.
Lâm tuyền (5) quyến cả phồn hoa (6) lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom. (7)

Chú thích:
(1)  Tức chùa Hương Tích ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông, trong thờ Phật Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát.
(2)  Xọc có nghĩa là thọc vào, dấn vào.
(3)  Bầu tiên là chỗ động tiên ở, chỗ riêng hẳn một bầu thế giới.
(4)  Vô trạo là không mái chèo.
(5)  Lâm tuyền là nơi suối rừng.
(6)  Phồn hoa là nơi thị thành, đô hội.
(7)  Dở dom là bày vẽ, bày đặt.