Đánh Cờ

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Đét đồn (1) lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí (2) mà chơi,
Cấm ngoại thủy (3) không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Để đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lữa.
Thoạt mới vào, chàng liền nhẩy ngựa, (4)
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh (5) lên,
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp sợ bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung. (6)
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chửa chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con. (7)
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà. (8)

Chú thích:
(1) Đét đồn là tiếng lái của đốt đèn.
(2) Đấu trí nghĩa là thử tài trí nhau xem ai giỏi hơn ai.
(3) Ngoại thủy là nước ngoài, tức người ngoài.
(4) Tức quân mã.
(5) Quân tượng.
(6) Chỗ phạm vi con tướng.
(7) Con đây tức con cờ.
(8) Chỉ bàn cờ và quân cờ.