Giếng Nước

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Ngõ sâu thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng ấy thanh tân (1) giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông!
Cỏ gà lún phún leo quanh mép, (2)
Cá giếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai đã biết?
Đố ai dám thả nạ rồng rồng. (3)

Chú thích:
(1) Thanh tân là trong sạch, mới mẻ.
(2) Mép đây nghĩa là bờ giếng.
(3) Nạ rồng rồng: rồng rồng là thứ cá con mới nở thường đi ăn từng đàn. Nạ là con cá lớn đi theo coi chừng, người ta cho đó là mẹ nó, tức cá mái, nhưng chính là cá đực, vì loài cá khi con mái đẻ trứng ra, thì con đực đớp lấy phun ra cho nở rồi đi theo trông coi.