Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Tác Giả: Hồ Xuân Hương

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, (1)
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. (2)
Lược trúc chải dài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long. (3)
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm, (4)
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông. (5)
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.

Chú thích:
(1) Tức gió đông nam.
(2) Qúa giấc nồng là ngủ một giấc say quá.
(3) Nương long là chỗ dưới lồng ngực.
(4) Bồng đảo là non Bồng, nghĩa bóng chỉ ngực phụ nữ.
(5) Đào nguyên là nguồn Đào, động Đào. Trong truyện tích, Lưu Thần và Nguyễn Triệu đi lạc vào Đào Nguyên và gặp tiên ở đó.