Uống Trăng

Tác Giả: Hàn Mặc Tử

Bóng hằng trong chén ngả nghiêng,
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió lùa mặt nước rung rinh,
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man.
Có ai nuốt ánh trăng vàng?
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga?